Sejneński seniorze, czego potrzebujesz?

  • 13.08.2019, 15:54 (aktualizacja 13.08.2019, 15:59)
Sejneński seniorze, czego potrzebujesz?
Miejska Rada Seniorów bada potrzeby osób po 60 roku życia. W zależności od wyników ankiet miasto będzie chciało zareagować – deklaruje burmistrz Sejn.

Mieszkańcy Sejn w wieku 60+ są proszeni o wypełnienie czterostronicowej, anonimowej ankiety. Padają w niej pytania o zapotrzebowanie na opiekę, usługi medyczne, ocenę dostępności oferty kulturalnej itp. Rada prosi o szczere odpowiedzi i zapewnia poufność.

Po opracowaniu ankiet wyniki dadzą bazę do sformułowania polityki senioralnej Sejn. Czy wpłynie ona na lepszy standard życia miejscowych seniorów?

"To zależy od wyników ankiet i tego, jakie będą możliwości realizacji ich potrzeb. Miasto chce stosownie zareagować" – mówi burmistrz Arkadiusz Nowalski.

Ankietę można wydrukować, wypełnić i złożyć w biurze Rady Seniorów przy ul. Wileńskiej 10 we wtorki i piątki w godz. 9.-12. Można ją również wypełnić w komputerze i wysłać na adres: [email protected]

Ze statystyk wynika, że osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią ok. 20 procent mieszkańców Sejn.

 

ANKIETA

Diagnoza potrzeb seniorów i polityki senioralnej w mieście Sejny.

Niniejsza ankieta powstała w związku z potrzebą przygotowania polityki senioralnej w gminie Sejny. Uzyskane odpowiedzi pomogą lepiej rozpoznać środowisko seniorów, ichproblemy i potrzeby oraz pomysły na lepsze funkcjonowanie miasta.


 

1. Jaka jest Pana/Pani sytuacja zawodowa (proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi)?

1. Pracuję zawodowo

2. Jestem emerytem/ką, rencistą/ką

3. Nie pracuję

 

2. Jaka jest struktura Pana/i struktura gospodarstwa domowego?

1.Jestem osoba samotną (bez rodziny)

2. Jestem osoba samotnie gospodarującą (posiadam rodzinę, która mieszka oddzielnie)

3 Zamieszkuję z rodziną

 

 

3. Jak ocenił(a)by Pan(i) swoją sytuację zdrowotną? (proszę wskazać jedną odpowiedź).

1. Zła

2. Raczej zła

3. Średnia

4. Raczej dobra

5. Dobra


 

4. Czy ma Pan(i) orzeczony stopień niepełnosprawności?

1. Tak

2. Nie (proszę przejść do pytania nr 6)


 

5. Jaki stopień niepełnosprawności orzeczono w Pana(i) przypadku?

1. Znaczny stopień niepełnosprawności

2. Umiarkowany Stopień niepełnosprawności

3. Lekki stopień niepełnosprawności


 

6. Jak ocena Pan/i ocenia ogólna jakość usług zdrowotnych w Sejnach? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź).

1. Bardzo dobrze

2. Raczej dobrze

3. Raczej źle

4. Bardzo źle

5. Nie mam zdania


 

7. Co w zakresie dostępności usług zdrowotnych na terenie Sejn Pana/i zdaniem stanowi największy problem? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź).

1. Odległe terminy wizyt

2. Wydłużony czas oczekiwania w poczekalni na wizytę u lekarza (brak możliwości skorzystania z wizyty na określoną, wcześniej ustaloną godzinę)

3. Brak możliwości umówienia się telefonicznie/przez internet

4. Zbyt mała liczba pacjentów przyjmowana w jednym dniu

5. Trudności w uzyskaniu skierowania do lekarza specjalisty

6. Inne, jakie?..................................................................................…


 

8. Czy chciał(a)by Pan/Pani otrzymać pomoc w wykonywaniu codziennych czynności tj. ubieranie się, mycie, przygotowanie posiłków?

1.Tak

2. Nie


 

9. Z czyjej pomocy w wykonywaniu czynności życiowych Pan(i) korzysta? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź).

1. Najbliższej rodziny (mąż/żona, partner/partnerka, dzieci, wnuki, zięć, synowa, rodzeństwo)

2. Członkowie dalszej rodziny

3. Sąsiadów

4. Przyjaciół

5. Osoby wynajętej do pomocy

6. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej

7. Organizacji charytatywnych/pozarządowych

8. Innych podmiotów (kto?)............................................

9. Nie korzystam


 

10. Czy Pana/Pani zdaniem oferta pomocy osobom starszym w codziennych czynnościach życiowych ze strony instytucji pomocowych jest wystarczająca?

1. Tak

2. Raczej tak

3. Raczej nie

4. Nie

5. Nie mam zdania


 


 


 

 

11. Jakie problemy społeczne, Pana(i) zdaniem najczęściej dotyczą osób starszych? (proszę zaznaczyć 3 najważniejsze według Pana(i) odpowiedzi).

 

1. Ubóstwo, bieda

2. Niepełnosprawność

3. Choroby

4. Samotność

5. Brak opieki ze strony rodziny

6. Brak akceptacji w środowisku lokalnym

7. Bariery architektoniczne

8. Inne, jakie?....................................................................................

 

 

12. Proszę określić częstotliwość podejmowania przez Pana/Panią czynności, które za chwilę wymienię:

 

 

1

 

najwyżej kilka razy w roku

2

 

raz w miesiącu

3

 

kilka razy w miesiącu

4

 

kilka razy w tygodniu

5

 

codziennie

99

trudno powiedzieć/nie dotyczy

Czytanie prasy

 

 

 

 

 

 

Czytanie książek

 

 

 

 

 

 

Rozwiązywanie krzyżówek, łamigłówek (np. sudoku)

 

 

 

 

 

 

Słuchanie radia

 

 

 

 

 

 

 

Słuchanie muzyki

 

 

 

 

 

 

Oglądanie telewizji

 

 

 

 

 

 

Przeglądanie Internetu

 

 

 

 

 

 

Opiekowanie się dziećmi/wnukami/prawnukami

 

 

 

 

 

 

Odpoczynek na wolnym powietrzu, np. w parku

 

 

 

 

 

 

Uprawianie sportu (regularne spacery, jazda na rowerze, basen)

 

 

 

 

 

 

Kontakt z naturą, np. zajmowanie się ogrodem, działką

 

 

 

 

 

 

Udział w wydarzeniach kulturalnych

 

 

 

 

 

 

Uprawianie hobby

 

 

 

 

 

 

Inne, jakie? ..........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Proszę określić częstotliwość kontaktów z grupami, które za chwilę wymienię

 

Grupa

raz do roku lub rzadziej

kilka razy do roku

raz w miesiącu

kilka razy w miesiącu

raz w tygodniu lub częściej

nie dotyczy

Rodzina

 

 

 

 

 

 

Przyjaciele

 

 

 

 

 

 

Sąsiedzi

 

 

 

 

 

 

Znajomi z klubów, stowarzyszeń, miejsc, które Pan/i odwiedza

 

 

 

 

 

 

Inne. Jakie?

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Jaką drogą chciał(a)by Pan/i być informowany/a o tym, co dzieje się w gminie/mieście? /Może Pan(i) wskazać więcej niż jedną odpowiedź?

1. Strona internetowa urzędu gminy/urzędu miasta

2. Strona internetowa domu/ośrodka kultury

3. Lokalne internetowe portale informacyjne

4. Lokalna/regionalna prasa

5. Ogłoszenie w urzędzie gminy/miasta

6. Ogłoszenie w bibliotekach

7. Ogłoszenie w ośrodkach pomocy społecznej

8. Plakaty na słupach ogłoszeniowych

9. Ulotki dostarczane do skrzynek pocztowych mieszkańców

10. Przystanek autobusowy

11. Inne, jakie? ..............................................................................…

 

 

15.Czy czuje się Pan/i bezpieczny/a: /Proszę odnieść się do każdej z wymienionych sytuacji?

 

1. we własnym mieszkaniu

Tak

Nie

2. w swojej miejscowości

Tak

Nie

 

 

16. Czy coś utrudnia Panu(i) korzystanie z oferty kulturalnej, edukacyjnej, czy sportowej w Sejnach? ( można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

1. Duża odległość od siedzib klubów, obiektów kulturalnych, kół zainteresowań itp.

2. Niechęć do wychodzenia z domu

3. Bariery architektoniczne

4. Brak czasu

5. Brak środków finansowych

6. Stan zdrowia

7. Brak chęci do podejmowania aktywności

8. Brak informacji o różnych działaniach podejmowanych w mieście

9. Nic nie utrudnia korzystania z oferty kulturalnej, edukacyjnej i sportowej

10. Inne, jakie?............................................................................…

17. Z jakich dostępnych na terenie Sejn form spędzania wolnego czasu Pan/i korzysta?

1.Wypożyczalnia biblioteczna

2. Wydarzenia kulturalne w bibliotece

3.Wydarzenia w Domu Kultury

4 Korzystanie z dostępnych obiektów sportowych

5.Inne formy (np. fundacja, stowarzyszenia, towarzystwa, kluby, Uniwersytet Trzeciego Wieku itd.)

6. Nie korzystam

18. Proszę ocenić dostępność do usług edukacyjno-kulturalnych na terenie miasta Sejny?

1. Bardzo dobra

2. Dobra

3. Przeciętna

4. Zła

5. Bardzo zła

6. Brak zdania


 

19. Czy uczestniczy Pan/i. w którejś z wymienionych form działań na rzecz społeczności lokalnej?

 

Tak

Nie

Działalność w organizacjach charytatywnych, społecznych

 

 

Udział w posiedzeniach rady gminy, komisjach, zebraniach mieszkańców itp.

 

 

Formułowanie pism, skarg, wniosków do władz

 

 

Popieranie pism, skarg, wniosków do władz

 

 

Organizacja wydarzeń kulturalnych

 

 

Organizacja wydarzeń sportowych

 

 

Organizacja wydarzeń skierowanych do seniorów

 

 

Porządkowanie i pielęgnacja okolicy

 

 

9. Inne, jakie? ........................................

 

 


 

20. Czy zauważył Pan(i) w Sejnach działania promujące pozytywny wizerunek seniora podejmowane przez instytucje, stowarzyszenia, kluby?

1. Tak

2. Nie

3. Nie wiem


 

21. Jakich usług skierowanych do osób starszych brakuje w Sejnach /Może Pan(i) wskazać więcej niż jedną odpowiedź/

1. Usługi opiekuńcze

2. Kluby samopomocy (miejsca integracji społecznej o szerokim zakresie usług)

3. Warsztaty terapii zajęciowej

4. Usługi psychologa

5. Adaptacja mieszkań do potrzeb osób starszych

6. Dostęp do Internetu

7. Inne, jakie? .........................................................................................................…

 

 

22. Proszę powiedzieć jakie najbardziej pilne działania powinno podjąć miasto, aby było bardziej przyjazne dla seniorom?

1. …………………………………..

2……………………………………..

3. …………………………………….


 

 

24. Płeć: Mężczyzna/Kobieta

 

25. Wiek: ………………………………….

 

26. Wykształcenie:

 

a) Podstawowe

b) Zawodowe

c) Techniczne

d) Średnie

e) Policealne

f) Wyższe

 

 

html_html

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe