Wójt Gib poszukuje sekretarza gminy

  • 22.02.2022, 12:25
Wójt Gib poszukuje sekretarza gminy
Zarządzenie Nr 11.2022 Wójta Gminy Giby z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy Giby.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), oraz art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy Giby.

§ 2. 1. Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2016 Wójta Gminy Giby z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze w Urzędzie Gminy w Gibach.

2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1 przeprowadzi Komisja w składzie:

1) Dorota Radzewicz- Przewodniczący Komisji

2) Ewa Stabińska- członek Komisji

3) Ewa Szestowicka- członek Komisji

§ 3. Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do zarządzenia Nr 11.2022
Wójta Gminy Giby
z dnia 17 lutego 2022 r.

Wójt Gminy Giby ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Giby.

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Giby, Giby 74A, 16-506 Giby

II. Stanowisko - Sekretarz Gminy Giby

III. Wymagania związane ze stanowiskiem Sekretarza Gminy

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe, preferowane jest wykształcenie w zakresie administracji lub prawa lub pokrewne,

2) 4 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w; art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej 2 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej 4 letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,

3) posiadanie obywatelstwa polskiego,

4) korzystanie z pełni praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych,

5) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

6) cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

7) biegła znajomość obsługi komputera,

8) bardzo dobra znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy oraz Instrukcji kancelaryjnej, Kodeksu Wyborczego, Prawo Zamówień Publicznych,
Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu konkursowym.

2. Wymagania dodatkowe

1) Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.

2) Wysoka kultura osobista.

3) Zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole.

4) Sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność.

5) Odporność na stres.

6) Prawo jazdy kategorii B

IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

1. Organizacja i koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendum i spisów.

2. Realizacja zadań z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

3. Realizacja zadań koordynatora do spraw dostępności.

4. Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy.

5. Prowadzenie spraw gminy w zakresie powierzonym przez Wójta.

6. Wykonywanie zadań Wójta w przypadku nieobecności Wójta.

V. Warunki pracy na stanowisku Sekretarza Gminy:

1. praca 1/5 etatu na czas określony,

2. praca w godzinach od 7:00 do 15:00 w każdy piątek,

3. wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936; zm.; Dz. U. z 2018 r. poz. 2437, z 2020 r. poz. 268 oraz z 2021 r. poz. 791) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Giby,

4. wynagrodzenie wypłacane do 28 dnia każdego miesiąca,

5. stanowisko pracy z dostępem do komputera,

6. kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Urzędu.

VI. Dodatkowe informacje:

1. Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowcach - w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. w miesiącu styczeń 2022 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Giby w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz. zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %,

2. Sekretarz Gminy nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich.

VII. Wskazanie wymaganych dokumentów:

1. Dokumenty niezbędne:

1) kwestionariusz osobowy,

2) list motywacyjny,

3) odpis lub uwiarygodniona kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4) uwiarygodniona kserokopia świadectw pracy,

5) oświadczenie, że kandydat że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne i skarbowe,

7) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze


 

2. Dokumenty dodatkowo:

kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych przydatnych na stanowisku umiejętności.

Wszystkie sporządzone przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane, a każda strona parafowana. W przypadku kserokopii dokumentów, muszą one być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem” wraz z datą i czytelnym podpisem kandydata.

VIII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

1. Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: Sekretarza Gminy Giby ” należy w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku do godz. 15.00:

1) złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Giby, Giby 74A, 16-506 Giby

2) przesłać na adres: Urząd Gminy Giby, Giby 74A, 16-506 Giby

2. W przypadku wysłania na adres Urzędu Gminy Giby decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy.

3. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

5. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Giby po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

6. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania kwalifikacyjnego, zostaną odesłane pocztą, bądź istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w Urzędzie Gminy,

7. ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie BIP Urzędu Gminy Giby, oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Giby,

8. postępowanie rekrutacyjne będzie składać się z II etapów:

I etap - wstępny - sprawdzanie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet wymaganych dokumentów w niniejszym naborze, zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru. O terminie i miejscu kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni na wskazany adres e-mailem. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

II etap - końcowy - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.

9. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona stronie BIP Urzędu Gminy Giby, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Giby.

10. Przed zawarciem umowy kandydat zobowiązany jest do dostarczenia: zaświadczenia lekarskiego (badanie lekarskie wstępne), oryginałów wymaganych dokumentów, uprzednio złożonych w kopiach, aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

11. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego, Komisja Konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadanie obywatelstwa.

12. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.

13. Wójt Gminy Giby zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze oraz prawo podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej zatrudnienia wyłonionego kandydata.

14. dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (87) 516-50-38

link:

https://giby.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-na-wolne-kierownicze-stanowisko-urzednicze-sekretarza-gminy-giby/


 


 

html_html

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe