Szpital poszukuje głównego księgowego

 • 08.02.2022, 13:32 (aktualizacja 08.02.2022, 13:36)
Szpital poszukuje głównego księgowego
DYREKTOR SP ZOZ W SEJNACH ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach

Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne zgodnie z art. 54 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) tj.:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia poniższe warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe w tym 3 lata na stanowisku kierownika działu;

oraz jedno z poniższych warunków:

a) ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Ponadto osoba ubiegająca się o konkursowe stanowisko musi spełniać wymogi:

 1. znajomość ustawy o rachunkowości;

 2. znajomość ustawy o finansach publicznych oraz innych aktów wykonawczych do tej ustawy (w tym rozporządzeń Ministra Finansów: w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej oraz w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania);

 3. znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

 4. znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 5. znajomość statutu oraz regulaminu organizacyjnego Szpitala (dokumenty dostępne na stronie BIP https://bip-stsejny.wrotapodlasia.pl/jednostkior/j_o_SPZOZ/67e1cdc57bc2ebe/);

 6. umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji pakietu MS OFFICE oraz aplikacji finansowo – księgowych i kadrowo – płacowych;,

 7. nieposzlakowana opinia;

 8. umiejętność zarządzania pracą zespołu;

 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

Wymagania preferowane:

 1. uzyskane licencje i uprawnienia branżowe;

 2. doświadczenie w pracy w księgowości samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;

 3. zdolność analitycznego myślenia;

 4. samodzielność, kreatywność, systematyczność, dokładność, komunikatywność, odporność na sytuacje stresowe, praca w zespole;

 5. umiejętność pracy pod presją czasu;

 6. umiejętność sporządzania pism urzędowych, projektów aktów normatywnych;

 7. wysoka kultura osobista.

 

Ogólny zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie rachunkowości szpitala na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o finansach publicznych (odpowiedzialność za politykę rachunkowości, plan kont oraz procedury księgowo-podatkowe), w tym miedzy innymi:

  1. nadzór i kontrola nad prawidłowością prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegiem dokumentów księgowych, terminowością regulowania zobowiązań finansowych oraz egzekwowaniem należności,

  2. odpowiedzialność za zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym szpitala,

  3. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 1. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

 2. Dokonywania wstępnej kontroli:

 1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

3. Kierowanie pracą Działu Księgowości oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad podległymi pracownikami;

4. Sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT, PIT-4R), rozliczeniowych ZUS;

5. Sporządzanie sprawozdań finansowych wynikających z ustawy o rachunkowości, przepisów prawa oraz organ założycielski sprawozdań dla instytucji zewnętrznych (np. Organ Założycielski, Banki, GUS);

6. Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych na potrzeby Dyrekcji;

7. Sporządzanie planów finansowych Szpitala;

8. Opracowywanie zestawień, materiałów na potrzeby Dyrekcji;

9. Opracowanie projektów zarządzeń Dyrektora Szpitala dotyczących spraw ekonomiczno–finansowych i księgowych, oraz opiniowanie projektów innych Komórek organizacyjnych;

10. Współpraca z innymi komórkami Szpitala oraz z zewnętrznymi instytucjami, audytorami, orangami podatkowymi i bankami.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

 2. Miejsce pracy – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, ul. Dr Edwarda Rittlera 2, 16-500 Sejny.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach” w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach, 16-500 Sejny, ul. Dr Edwarda Rittlera 2 (I piętro) lub przesłać na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, 16-500 Sejny, ul. Dr Edwarda Rittlera 2, terminie do 28 lutego 2022 r.

 2. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 2. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem lub list motywacyjny;

 3. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;

 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 5. Oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

 6. Oświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wskazanym stanowisku;

 7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

 8. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe;

 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru i zatrudnienia stanowiącej treść Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 1. O zachowaniu terminu wskazanego w ogłoszeniu decyduje data i godzina wpływu, a nie nadania, oferty złożone po terminie odsyłane są do nadawcy.

 2. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 3. Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do pracy zostaną zniszczone komisyjnie w ciągu 30 dni od zakończenia naboru.

 4. Szczegółowych informacji udziela: Klucznik Marta – [email protected] ; tel. 875172321 w dniach: od poniedziałku do piątku – w godzinach od 07.00 do 14.35.

 

Sejny, dnia 08.02.2022 r.

html_html

Podziel się:

Oceń:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe